Ochrana osobných údajov

Pri nakladaní s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Pieskovisko s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.reklamne-vlajky.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov NR SR č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších dodatkov a predpisov a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Pieskovisko s.r.o..

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČ a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, už bola uhradená predom prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenie legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať/preplatiť.

K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomínané údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej, alebo dočasnej. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Údaje, ktoré získavame s Vaším súhlasom, slúžia pre posúdenie Vašej dôveryhodnosti, bonity a platobnej morálky. Na základe tohto Vám potom môžeme ponúknuť ďalšie špeciálne služby, ktoré sú určené len vybraným zákazníkom.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po zalogovaní do eshopu www.reklamne-vlajky.sk môžete tieto údaje editovať či zmazať. (Nejde z účtovných dôvodov editovať fakturačné údaje.) V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí odoslať e-mail na obchod@reklamne-vlajky.sk .

Naše ďalšie projekty

Kontakty

+421 948 204 384

Potrebujete iný rozmer či materiál? Kontaktujte nás.